Targa e re

Targa e re

Sot u dha lajmi që Shqipëria do të kalojë në ndryshmin e sistemit të targave.

Sa  u kuptua për momentin nuk do të ketë detyrim nga qytetarët të ndryshojnë targat që kanë.

Targat e reja do të zgjidhin disa probleme që kishin targat e vjetra.

Ato përballojnë numra të shumtë duke menduar që seria e targave egzistente të Tiranës ishte duke mbaruar.

Edhe pse nuk është detyra jonë por çështja e targave duhet studiuar mirë e jo një herë në 20 vjet ndrysho sistemin e targave.

Sistemi studiohet mirë shikohet se ku janë tendencat e shteteve që kanë këtë model targe dhe nuk jepet një zgjidhje provizore.

Targa duket si targë e sistemit francez. Ngjyra blu e targave ngelet një tendencë europiane, edhe pse përputhet me ngjyrat politike të një partie apo tjetre.

Targa e re

Targa e re

Thuhet që në Europë targa është e pronarit dhe jo e makinës. Ka prej shteteve që duan të aplikojën për një targë që është e lidhur dirket me numrin e sigurimeve të personit. Dmth një targë deri në vdekje.

Është vënë re që njerëzit i ndryshojnë targat vetëm për tu dukur që ja unë makinën mund ta kem sjellë nga jashtë vendit apo e kam blerë së afërmi. Është diçka pskikologjike që disa njerëz që vetëm duan të duken i bënë të ndihen mirë. Në fund të fundit ata konkurojnë të tjerët me këto gjëra ose duan t’i mashtrojnë të tjerët.

Ka prej atyre që i blejnë targat vetëm që të ketë një kombinim të bukur. Tani me sistemin e ri do të ketë më shumë targa për të shitur. Sistemi i vjetër kishte më pak mundësi. Kjo do të bëjë që të ulet çmimi i targave në shitje.

Ka prej tregëtarëve që edhe pse makina ka ardhur nga Italia apo Zvicra i vendosin targa Gjermane. Ose nuk duan ti lënë pa targa sepse i përdorin vetë si makina ose duan të përdorin imazhin e mirë të makinave gjermane. Gjithësesi targa ngelet një mjet zyrtarë identifikimi.

Çfarë mendoni për targat e reja?

Sa rëndësi ka kjo për shitësit dhe blerësit e makinave?

A do ishte më mirë që me daljen e targave të reja të kishte edhe një ulje taksash qoftë çmime reference apo të taksës së re? (Të paktën do të ishte një lajm i mirë për t’u shpërndarë)

Lajmi i shpërndarë nga Ministria e Punëve Publike dhe Transportit:

Bazuar në nenin 100 të Kushtetutës, ligjit nr.8378, datë 22.07.1998 “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar dhe Rregullores së Këshillit (EC) Nr.2411/98, datë 3 Nëndor 1998 “Mbi njohjen në trafikun ndërkombëtar të shenjës dalluese të shtetit anëtar në të cilin mjeti motorik dhe rimorkiot e tyre janë regjistruar”, Ju propozua Keshillit te Ministrave, ndryshimi i vendimit nr.153, datë 07.04.2000 i Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullores së zbatimit të Kodit Rrugor të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar.
Ndryshimet e kërkuara janë të domosdoshme për disa arsye kryesore:
 1. Kombinimi i shkronjave dhe numrave në targat e mjeteve rrugore dhe rimorkiove të tyre, (TR 0000 A) sipas pikës 1, neni 248 dhe Shtojcës X, të vendimit nr.153, datë 07.04.2000 ë Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullores së zbatimit të Kodit Rrugor të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, është në përfundim.
  Aktualisht jemi në shkronjën U dhe mbeten vetëm shkronjat X dhe Y. Kjo kërkonte detyrimisht ndryshimet e propozuar në kombinimin e shkronjave dhe numrave (AA 000 AA), pra ndryshimin e pikës 1, neni 248 të Rregullores së zbatimit të Kodit Rrugor.
 2. Rregullorja e Këshillit (EC) nr.2411/98, datë 3 Nëndor 1998 “Mbi njohjen në trafikun ndërkombëtar të shenjës dalluese të shtetit anëtar në të cilin mjeti motorik dhe rimorkiot e tyre janë regjistruar”, në Aneksin “Specifikimet për shenjën dalluese të regjistrimit të një shteti anëtar të BE e vendosur në pjesën e majtë sipër të targës së regjistrimit”, përcakton:
  – modelet e targave (me një dhe dy rreshta);
  – detyrimin e vendosjes së emblemës dalluese të shteteve anëtare të BE, me të gjithë elementët e saj dhe me ngjyrat respektive (sfondi me ngjyrën blu, yjet me ngjyrën e verdhë dhe simboli i shtetit anëtar të BE me ngjyrë të bardhë ose të verdhë);
  – kompozimin dhe dimensionet e elementëve të emblemës dalluese të shteteve anëtare të BE.
  Në kuadër të detyrimeve të kësaj Rregulloreje të Këshillit (CE), u miratua ndryshimi I emblemës ne targat e Republikën e Shqipërisë, pra ndryshimi i pikes 1, neni 246 dhe nenit 250 te Rregullres se zbatimit te Kodit Rrugor, duke e përputhur plotësisht me detyrimet e kësaj Rregulloreje, me të vetmin ndryshim (të përkohshëm, deri sa të bëhemi vend anëtar i BE) që në vend të yjeve të vendosim shqiponjën me ngjyrë të bardhë.
 3. Targat e regjistrimit të mjeteve rrugore, rimorkiove, makinave bujqësore dhe teknologjike aktualisht janë të njëjta, gjë e cila ka lënë shteg për abuzime. Kjo është vërejtur në përdorimin e targave jo në mjetin e regjistruar (p.sh. është regjistruar rimorkio dhe është përdorur në autoveturë apo kamion, etj). Për të eliminuar këtë, kemi bërë modele të veçanta për: targat e regjistrimit të mjeteve rrugore, targat e rimorkiove, targat e makinave bujqësore dhe teknologjike, etj. Mendojmë se kjo ndarje e modeleve të targave do të ulë në një masë të kosiderueshme abuzimet me vendosjen e targave në mjetet e paregjistruara.

Propozimet e kërkuara në projekt-vendim për kombinimin e ri të shkronjave dhe numrave në targë, do të zgjidhjin problemit e prodhimit te targave të tjera. Me ndryshimin e emblemës në targë, vendi ynë plotëson njëkohësisht dhe detyrimet e përcaktuara në Rregulloren e Këshillit (EC) nr.2411/98, datë 3 Nëndor 1998 “Mbi njohjen në trafikun ndërkombetar të shenjës dalluese të shtetit anëtar në të cilin mjeti motorik dhe rimorkiot e tyre janë regjistruara.

Bashkëngjitur modelet e targave.

http://www.mppt.gov.al/

Tiranë 2 Shtator 2010